Mlyny oblazy
Fotogaléria

Mlyn v Oblazoch

Kultúrna pamiatka, nachádzajúca sa v malebnej Kva?ianskej doline, patrí k skvostom Slovenska a je ob?úbenou destináciou návštevníkov všetkých vekových kategórií z rôznych kútov sveta. Kto toto miesto navštívi, ur?ite nebude sklamaný.

Miesto zvané Oblazy sa nachádza pri sútoku Hutianky, Borovianky a Rázto?ianky a je výborným miestom pre oddych spojený s poznávaním histórie regiónu Liptov.

Pôvodne boli v Kva?ianskej doline tri mlyny. Dokonca sa spomína aj štvrtý mlyn, hlbšie v doline, pod Rohá?om, ktorý však v 19. stor. zobrala voda.

Horný mlyn – gejdošovský, bol postavený v 1. polovici 19. storo?ia obcou Svi?arky, dnes Malé Borové pre potreby miestnych obyvate?ov. V roku 1920 ho prenajali manželia Gejdošovci. Ich priam dobrodružná cesta cez ruský front až na Oblazy zaujme každého návštevníka. Dnes tu môžeme pozorova? zrekonštruované mlynské zariadenie, ako aj pozostatky zo starej histórie mlyna.

Dolný mlyn - brun?iakovský bol postavený obcou Ve?ké Borové v rovnakom ?ase. Sú na ?om dve kolesá, ktoré pohá?ali nie len mlynské zariadenia ale aj starý typ píly. Dnes si túto pílu môžeme pozrie? v rekonštruovanom stave.

Tzv. “Tretí mlyn” predstavovala furmanská kr?ma, v ktorej žil kr?már Ma?uga. Mnohí sa ešte dnes pamätajú, ako sa tu zastavovali po ob?erstvenie. V roku 1944 však ustupujúci fašisti kr?mu podpálili a dnes nájdeme sotva jej základy.

Mlyny postupne chradli, až sa stali skoro úplnými zrúcaninami. Od roku 1980 však pamiatkári za?ali tieto skvosty vidieckej architektúry zachra?ova? a dnes sú úž úplne zrekonštruované, dokonca prednedávnom bol uvedený do prevádzky horný mlyn. Návštevníci si tak môžu na vlastné o?i pozrie? technológiu mletia múky starodávnym spôsobom. Po príchode  na toto ?arovné miesto vás privítajú dobrovo?níci, ktorí sa každoro?ne na tomto mieste striedajú, sú tu ubytovaní a žijú tu uprostred prírody, bez elektriny ako za starých ?ias. Obidva objekty - horný aj dolný mlyn - sú otvorené a návštevník si ich môže prezrie? aj zvnútra.

Mlyny sú sú?as?ou náu?ného chodníka Prosiecka a Kva?ianska dolina. Pokra?ova? z nich môžeme Kva?ianskou dolinou do Kva?ian, dolinou Borovianka na Ve?ké Borové, prípadne môžeme ís? navštívi? ?udového rezbára, pána Smutniaka, na samotu Ráztoky. Rovnako tak môžeme pokra?ova? smerom na Huty a Západné Tatry. Je teda zrejmé, že Oblazy sú k?ú?ovým miestom, akousi križovatkou a zárove? spájajúcim prvkom tohoto územia. Odporú?ame ich preto v žiadnom prípade nevynecha? z programu turistov, pohybujúcich sa v týchto kon?inách.

Šumiaca voda v hati, malebné drevené stavby a nádherná okolitá príroda zanechá v každom návštevníkovi hlboké stopy.


Výber z fotogalérie k objektu
(klikni na fotku pre úplnú fotogalériu)
Oblazy v zime Oblazy v zime Oblazy v zime